Copyright © Alle rechten voorbehouden / All rights reserved.  ALGEMENE VOORWAARDEN / GENERAL TERMS AND CONDITIONS   |   PRIVACY BELEID / PRIVACY POLICY

Aloha Spiritual

Binnen deze site zoeken


Email Consult klik hier

Like Omata op Facebook

Contactgegevens

Aloha Spiritueel

Mallorcastraat 8

1339 XE  Almere Buiten

036-8414792   

+31368414792   

Info@alohaspiritueel.nl

Contact Vissen uit de Hemel De wereld van  Omata Tutini,  een Maori vrouw.

Paragnost - Medium - Trans Medium - Psychometrie  

Magnetiseren - Healing

 Spirituele Reizen - Spirituele Coaching - Spirituele Huwelijken  

Workshops -  Relatie bemiddeling

 Begeleiding kinderen en volwassenen

Zakelijk advies

Lezingen voor zalen

Huiskamer sessies en thuis consulten

Verkoop van helende edelstenen

ALOHA SPIRITUEEL   OMATA TUTINI


GRATIS WEKELIJKS

Lenormand card reading


GRATIS WEKELIJKSE  

Angel Scoop READING


GRATIS WEKELIJKSE

Numbers and Stones

Email Consult English

Officiële voorwaarden
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen en diensten van Aloha Spiritueel bij de uitvoering van opdrachten die afkomstig zijn van deze webwinkel. Afwijkende en/of aanvullende overeenkomsten moeten uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd door Alohaspiritueel.nl; dit geldt ook wanneer wordt afgezien van de eis tot schriftelijke bevestiging.

Official terms and conditions

these terms and conditions apply to all deliveries and services of Aloha Spiritual at the execution of orders that come from this Web shop. Different and/or additional agreements must be expressly confirmed by Alohaspiritueel.nl; This is true even if the demand for written confirmation.

Herroepingsrecht
In Nederland geldt een wettelijk vastgelegde zichttermijn van 14 werkdagen. Binnen deze termijn kun je de bestelling zonder opgave van redenen annuleren. Dit kun je schriftelijk doen (een e-mailbericht naar info@Alohaspiritueel.nl is voldoende) of door de producten retour te zenden (voor eigen rekening en risico!!!!!). Retourneer de producten binnen de gestelde termijn aan:

Alohaspiritueel.nl
Mallorcastraat 8
1339 XE  Houten


Right of withdrawal

In the Netherlands is a statutory approval period of 14 working days. Within this time you can cancel the order without giving any reason. This you can do so in writing (email to info@Alohaspiritueel.nl is sufficient) or by returning the products to return (at your own risk and expense!!!!!). Return the products within the time limit to:


Alohaspiritueel.nl
Mallorcastraat 8
1339 XE  Houten


Zorg ervoor dat het pakket voldoende is gefrankeerd om strafport te voorkomen. Mochten de producten beschadigd of gebruikt zijn, dan worden de producten in rekening gebracht. Je kunt dit voorkomen indien je de producten uitsluitend test zoals je dat in een winkel zou doen, en ongebruikt en in de originele verpakking retourneert.

Make sure that the package is sufficient to prevent franked. If the products are damaged or used, the products will be charged. You can prevent this if you only test the products as you in a shop would do, returns and unused and in the original packaging.


Garantiebepaling
De garantie is vastgesteld volgens het toepasselijk recht.

Warranty

the warranty is adopted in accordance with the applicable law.


Toepasselijk recht
Bij overeenkomsten met zakelijke klanten, rechtspersonen van het openbaar recht of publiekrechtelijk bijzonder vermogen, zijn alle juridische geschillen die voortkomen uit deze zakelijke relatie, met inbegrip van geschillen over wisselkoersen en cheques, onderworpen aan de jurisdictie van de rechtbank in de plaats waar de verkoper is gevestigd.


Applicable law

In the case of agreements with business customers, legal persons in public law or public law special ability, all legal disputes arising from this business relationship, including disputes over exchange rates and cheques, subject to the jurisdiction of the Court in the place where the seller is located.

ALGEMENE VOORWAARDEN / GENERAL TERMS AND CONDITIONS